top of page
Hout
20230419_154828.jpg

Ten behoeve van veiligheid en paardrijd-plezier voor ons allen kent onze

accommodatie een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking.

Voor iedereen geldt

 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang
  van zaken in een les bemoeien

 • Niet rennen en schreeuwen op stal. Ook rond de rijbaan dient er rust te zijn

 • Er mag in de manege en te paard niet gerookt worden

 • Aanwijzingen van de instructrices dienen door iedereen opgevolgd te worden

 • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moeten altijd direct na gebruik worden opgeruimd
   

Voor iedere ruiter geldt

 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen

 • Alcohol- en drugsgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan. Bij medicijngebruik die het bewustzijn beïnvloeden dient men te melden

 • Vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen als dit onder toezicht van de instructrice gebeurt.

 • Vrijwilligers mogen paarden zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor bij de manege een korte theoretisch en praktische instructie hebben gevolgd
   

Voor beginnende ruiters c.q. geldt bovendien

 • De rijkunst van nieuwe ruiters wordt in de praktijk beoordeeld door de instructrice. De instructrice deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen

 • Absolute beginners volgen minimaal twee speciale beginnerslessen.

Doc Nr. 5.2.1.a dd. 1-11-2018 vervangt 4.5.1 a
 

Omgangsregels

Iedereen die onze manege bezoekt onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van onze Stichting en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.

Wij vinden afspraken over de manier van omgang met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekend dat wij in onze manege alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten. machtsmisbruik,  discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het aanzetten hiertoe ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle medewerkers, kinderen en hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er teveel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen onze manege.

 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

 3. Ik val de ander niet lastig

 4. Ik berokken de ander geen schade.

 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

 7. Ik negeer de ander niet.

 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen, roddelen.

 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik om hulp.

 14. Help anderen zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degen die zich daar niet aanhoudt erop aan en meldt dit zonodig bij het bestuur.

ZBnr. 1227 Doc. nr. 5.2.1 b  dd. 1-11 2018 (vervangt 4.5.1 d)
 

RIJBAANREGELS VOOR RUITERS

 • Bij het rijden dienen alle ruiters, menners en opzittenden van een aanspanning een goed passende veiligheidshelm bestemd voor de paardensport voorzien van CE-markering te dragen. Dit geeft overeenstemming met de wetgeving aan. Caps die voor 21 april 2019 op de markt zijn gebracht moeten voldoen aan de Richtlijn 89/686/EEG. Caps die vanaf 21 april 2019 op de markt worden gebracht moeten voldoen aan de Verordening 2016/425.

 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden gevraagd en aangekondigd , door bijvoorbeeld “deur vrij!” te roepen.

 • Op- en afstijgen dient op de AC-lijn te gebeuren. De paarden dienen op voldoende afstand van elkaar te staan en met de hoofden in dezelfde richting.

 • Indien een ruiter of alleen in de rijbaan rijdt dient deze een mobiele telefoon bij zich te dragen.

 • Tijdens het rijden of mennen dient de rijbaan gesloten te zijn.

 • Wanneer er gelongeerd wordt in de rijbaan dan mag dit alleen wanneer er zich geen ruiters of menners in die rijbaan bevinden.

 • De combinatie welke op de linkerhand rijdt heeft bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).

 • Degene die op dezelfde hand een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang (en dus ook de hoefslag).

 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.

 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden, door bijvoorbeeld “hindernis vrij!” te roepen.

 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. De rijlaarzen of schoenen dienen ruim in de stijgbeugels te passen.

 • Ruiters mogen geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding dragen. Bij het rijden in het bos dient er op gelet te worden dat geen jassen met een capuchon worden gedragen.

Zb nr 1227  doc nr 5.2.1 c dd. 14-03-2019
 

REGELS VOOR BUITENRIJDEN

In de natuur paardrijden is geweldig, Maar houdt je wel aan onderstaande regels!

Alle ruiters van een groep die naar buiten gaan (openbare weg en of natuurgebied) moeten minimaal éénmaal zelfstandig gegaloppeerd hebben. Zij moeten worden begeleid door een instructrice

 

 • Voor vertrek instrueert de instructrice over de commando’s die onderweg worden gegeven en ook over algemene gedragsregels bij val van een ruiter, op hol slaan en dergelijke.

 • De instructrice beschikt over een mobiele telefoon met het alarmnummer en de nummers van de manege en de dierenarts. Schakel de mobiele telefoon tijdens de rit uit, in verband met mogelijke schrikreacties van het paard.

 • De instructrice heeft een reserve beugelriem en een scherp mes met afgeschermd lemmet bij zich.

 • Een groep die naar buiten gaat mag niet groter zijn dan 10 ruiters in totaal.

 • Een begeleidende fietser mag niet vlak bij of vlak achter het paard rijden.

 • De huisregels en rijbaanregels gelden ook voor buiten rijden, voor zover van toepassing.

 • Bij het rijden in het donker of schemer dienen de ruiters de wettelijk verplichte verlichting te voeren, volgens artikel 36 ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens’ (RVV), 1990. De ruiter moet rood licht naar achteren stralen en wit of geel licht naar voren.

 • Het dragen van reflecterend veiligheidshesje door de ruiter en begeleiders is verplicht. Uitzondering geldt als er fysieke beperkingen zijn.

Bij buitenritten met minder ervaren ruiters/kinderen is de aanwezigheid van een ervaren ruiter gewenst, ter ondersteuning van de instructeur.

Zo blijft paardrijden veilig voor uzelf, anderen en het paard

Zb 1227 Doc nr 5.2.1d  dd. 14-03-2019 Rev dd.06-04-2020
 

HUISREGELS

Voor de dagbesteding

 • We zijn op tijd aanwezig

 • We melden ons bij afwezigheid af bij de begeleider (één dag van tevoren)

 • We verlaten de manege niet zonder toestemming

 • We proberen de aandacht bij het werk te houden

 • We komen niet zonder toestemming van de begeleider aan elektrisch gereedschap of apparaten

 • Wanneer we iets niet weten, kunnen we dit altijd vragen. Domme vragen zijn er niet

 • We hangen onze jassen bij binnenkomst aan de kapstok

We komen niet in de privéruimtes van de manege (kantoren)

 • Corvee doen we samen of ieder om de beurt

 • We komen niet aan de brandblussers, de Begeleider weet hoe deze werkt

 • Bij brand of ongelukken roepen we de begeleider

 • We geven aan wanneer we iets niet leuk vinden

 • We roepen de begeleider wanneer we niet verder kunnen met het werk

 • De Begeleiders maken een dagprogramma en houden daarbij rekening met de cliënt

Eten en drinken

 • Als we overblijven op de zorgboerderij nemen we een eigen lunchpakket mee

 • Drinken wordt verzorgd door de zorgboerderij

 • Er wordt niet ongevraagd iets te drinken of te eten gepakt

 • We eten gezamenlijk

 • Tijdens het eten proberen we rustig te zijn aan tafel

 • We helpen deelnemers met eet- en/of drinkproblemen

Omgangsregels Voor iedereen

 • Roken is binnen en op het buitenterrein niet toegestaan

 • Het bezit, het gebruik of het onder invloed zijn van drugs of alcoholische dranken is niet toegestaan

 • Er mag geen handel worden gedreven

 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan

 • We laten elkaar uitspreken

 • Agressie in woorden en daden is niet toegestaan

 • Discriminerende woorden of kwetsende opmerkingen worden niet getolereerd

 • We vloeken niet

 • We schoppen of slaan niet

 • We roddelen niet over elkaar

 • We vernielen niets van elkaar of van de manege

 • We behandelen elkaar met respect

 • We gaan uit van elkaars mogelijkheden, maar zijn ook op de hoogte van de beperkingen

 • Persoonlijke situaties of problemen die worden besproken zijn vertrouwelijk en worden niet besproken met buitenstaanders

 • We leggen onze voeten niet op de tafel of op de stoelen

 • Kritiek bespreken we in eerste instantie met de begeleider

 • Maak klachten bespreekbaar zodat deze opgelost kunnen worden door de begeleider

 • Problemen bespreken we in eerste instantie met de begeleider en niet met elkaar

 • We zorgen ervoor dat we elkaar niet lastig vallen

 • We praten met elkaar als iets ons dwarszit

 • We maken geen foto’s en of filmpjes van elkaar en plaatsen geen berichten in de sociale media over ruiters of deelnemers van zorgboerderij

 

Hygiëne

 • Na elk toiletbezoek wassen we onze handen

 • Voor het eten wassen we onze handen

 • We laten het toilet schoon achter

 • Geef aan wanneer het wc-papier of handdoekjes op zijn

 • We komen niet in onze vieze kleren in de keuken of andere hygiënische ruimten

 • Eten en drinken wordt opgeruimd

Zbr. Nr. 1227 doc. Nr. 5.2.1  d.d. 8-11-2018 Rev dd. 06-04-2020

 

Procedure omtrent Agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen

In de huisregels staat dat diefstal, (seksuele) agressie en (ongewenste) intimiteiten verboden zijn. Indien één van deze overtredingen toch plaats vinden dan:

 1. Krijgt de deelnemer een waarschuwing en er volgt een gesprek al dan niet met een familielid of begeleider. Mede afhankelijk van de aard der overtreding wordt bepaald hoe de deelnemer iets kan doen om zijn /haar gedrag goed te maken. Vervolgens wordt de vervolgprocedure uitgelegd wanneer hij/zij opnieuw in de fout gaat.

 2. Wanneer de deelnemer nogmaals in de fout gaat krijgt hij/zij een gele kaart. Op deze gele kaart staat de datum en het gepleegde feit vermeld. De familie en begeleiders worden hier mondeling en schriftelijk van op de hoogte gesteld. Nogmaals wordt mede afhankelijk van de overtreding hoe de deelnemer iets kan doen om zijn /haar gedrag goed te maken. Vervolgens wordt de vervolgprocedure uitgelegd wanneer hij/zij nogmaals in de fout gaat.

 3. Als de deelnemer nogmaals in de fout gaat krijgt hij/zij de rode kaart en kan zijn/haar zorgovereenkomst beëindigd worden.

Wanneer het gaat om een zeer zwaar voorval en wanneer een andere persoon zich niet meer veilig voelt in de buurt van de betreffende deelnemer kunnen stappen 1t/m3 overgeslagen worden en wordt de overeenkomst per direct beëindigd.

Zbnr.1227 Doc.nr. 5.2.5 dd 10-11 -2016 (vervangt 4.6.1.a)
 

Noodplan

(Wierdenseweg 31 7468 PX Enter tel: 0547  382 561)

Wat te doen bij calamiteiten

Belangrijk! Blijf kalm!!

Bij nood bel onze beheerder ( woont naast de manege) Hans Busger op Vollenbroek tel. 06 5155 3422 of bel 112

Volg de instructies van de instructrice op.

Bij ongeval

 • Waarschuw de instructrice

 • Verplaats het slachtoffer niet, tenzij absoluut noodzakelijk. Let goed op gevaar voor jezelf. Voorkom erger!

 • Probeer een op hol geslagen paard NOOIT te stoppen door er VOOR te gaan staan!

 • Stel het slachtoffer gerust

 • Laat iemand deskundige hulp waarschuwen (huisarts, dierenarts of bel 112)
   

Zeg je naam, waar je bent, vermoedelijk letsel. Zijn er personen in gevaar en hoeveel

 • Blijf bij het slachtoffer tot hulp is gearriveerd

 • Verleen EHBO ter plaatse alleen als dit noodzakelijk is i.v.m. gevaar

 • Indien nodig laat iemand het paard verzorgen
   

Bij Brand

 • Waarschuw de instructrice

 • Bel brandweer 112

 • Geef informatie

 • Zeg Je naam ,waar ben je wat brand er en vertel de omvang

 • Zijn er personen in gevaar

 • Verlaat gevarenzone ,indien mogelijk ook de paarden meenemen

 • Volg de aangegeven vluchtweg

 • Houdt aanrijroute brandweer vrij

 • Verzamel op het grasveld voor de buitenrijbak

 • Bij kleine brand probeer de brand met aanwezige blusapparatuur te blussen

 • Denk aan je eigen veiligheid en die van anderen

Zbnr.1227 Doc.nr.6.7.9 dd. 18-11-2018 (vervangt 5.6.7)
 

Kledingvoorschrift voor alle ruiters

Het dragen van een cap is voor alle ruiters verplicht, Dit geldt ook voor rijden met de koets of aangespannen paard.

Let op : zorg ervoor dat de cap goed past, niet te groot en niet te klein want dan geeft de cap niet de nodige bescherming. Caps verouderen en zijn ook dan niet meer veilig, het is  belangrijk ze tijdig te vervangen. De cap dient te voldoen aan EN-1384 en moet het CE gemerkt zijn. U kunt de instructrices benaderen voor vragen.

Is om medische of andere reden het niet mogelijk om een cap te dragen dan moet de ouder(s) of wettig vertegenwoordiger een verklaring ondertekenen dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van het niet dragen van een cap. Het is verstandig uw huisarts te laten bevestigen dat een cap dragen niet kan. Een modelverklaring kunt u bij onze instructrices opvragen.

Schoeisel

Paardrijlaarzen of jodphurs met chaps zijn verplicht

Als u deze niet kunt dragen moet u dit bij de instructrice melden

Let op : Er mogen voor versiering geen uitstekende delen aan de laarzen of chaps zitten.

Body protector

Alleen mechanisch versterkte body protectors zijn in onze manege toegestaan.

Uit veiligheidsoverwegingen is een airbag body protector NIET toegestaan, omdat paarden  schrikken als de protector in werking treedt.

Huisregels

Huisregels voor ruiter en publiek

bottom of page